baykot 13

 

ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﯾﮏ ﺯﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ:
"ﺍﻣﻨﯿﺖ "
ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ......
ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ...
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ...
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...
ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﻮﺳﺪ...
ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻧﺎﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺑﺪﺍﻧﺪ...
ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺑﺪﺍﻧﺪ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮﺯ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﯼ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ...
ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ...
ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ...
ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ...
ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ...
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺍﺻﻼ ﻫﺮ ﮐﺠﺎﯼ ﺷﻬﺮ...
ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺸﻮﺩ...
ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ ﺟﺎﻧﻢ...


/ 0 نظر / 5 بازدید