mard

مرد که تـــــــــــــو باشی


زن بــودن خوب است

از میان تمام مذکــر های دنیـــــــــــــا
...
فقــط کافیست پای تـــــــــــو درمیــان باشد
 نمیدانی برای تـــــــــــو خانوم بودن چه کیفی دارد!!

/ 0 نظر / 5 بازدید