02

دخــــــترم

هیچ مردی در زمانی که تو بر روی تخت و لخت در آغوشش هستی
نــــا مهربان نیست
بیشتر مردها قلبشان در گرو  کمرشان است
خودت را برای مردی لخت کن که روحش را برایت لخت میکند
و تو را در زمانی که داراست بخواهد...


پســـــرم

وفاداری یک زن را فقط در زمانی متوجه می شوی
که هیچ چیزی جز خودت و غیرتت نداشته باشی
زمانی که دارا هستی هر زنی واقعیتش را میتواند انکار کند


دختــرم و پســرم

برای هیچکس خودت را تغییر نده
آنچه هستی باش و بهترین باش
سعی کن صادق و پاک باشی
آبی که گل آلود باشد زیستگاه مناسبی برای یک ماهی نیست
عشق ماهی ی است که در زلالی روح زنده می ماند...!

/ 1 نظر / 5 بازدید