bayad

 

باید کتاب را بست
باید بلند شد در امتداد وقت قدم زد،
گل را نگاه کرد،
ابهام را شنید،...
باید دویدن تا ته بودن
باید به بوی خاک فنا رفت
باید به ملتقای درخت و خدا رسید
باید نشست
نزدیک انبساط
جایی میان بیخودی و کشف...

برگرفته از هشت کتاب/دفتر: ما هیچ ما نگاه/شعر: هم سطر هم سپید

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید